Tietosuojaseloste

SUOMEN AJONEUVOHISTORIALLINEN KESKUSLIITTO – SAHK RY:N TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK ry, Vanha talvitie 2, 00580 Helsinki

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä SAHK ry:n asiakaspalveluun kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa.
Sähköpostiosoite: toimisto@sahk.fi tai postitse: Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK ry / Tietosuoja, Vanha talvitie 2, 00580 Helsinki

Rekisterin nimi: SAHK ry:n jäsen- ja kalustorekisteri

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään jäsenyyteen perustuvan suhteen hallinnointiin, hoitamiseen, analysointiin ja kehittämiseen, kuten käyttäjän tietojen ylläpitoon.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös SAHK ry:n viestintään, ellei käyttäjä ole kieltänyt tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:
• nimi
• yhteystiedot (puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite)
• asiointiin liittyvät tarpeelliset tunniste- ja tekniset käyttötiedot, kuten evästeet ja lokitiedot.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Säännönmukaisesti tietoja luovutetaan vain jäsenlehden postitusta hoitavalle yritykselle.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, jonne pääsy on ainoastaan rekisterinpitäjällä ja rekisterinpitäjän valtuuttamilla teknisillä ylläpitäjillä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista, käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojen poistamista ja oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada antamansa, häntä koskevat henkilötiedot yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Mikäli se on teknisesti mahdollista, rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli SAHK ry ei ole toiminnassaan noudattanut voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.